ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวพื้นที่ธุรกิจ

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน

บุคลากร

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์

Assoc.Prof.Dr. Siwarit Pongsakornrungsilp

รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน

โทรศัพท์ : 0-7567-3830 , 0-7567-3860   
เบอร์ติดต่อภายใน : 3830 , 3860
E-mail : psiwarit@wu.ac.th

นางสาวชุติมากร ชลสาคร

Miss Chutimakorn Chonsakorn

บทบาทหน้าที่

1.งานโครงการร่วมทุน

โทรศัพท์ : 0-7567-3852
เบอร์ติดต่อภายใน : 3852
E-mail : cchutima@wu.ac.th

นางสาวอาภาภรณ์ จิตต์ประไพ

Miss Aphaporn Jitprapai

บทบาทหน้าที่

1.งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ : 0-7567-3859  
เบอร์ติดต่อภายใน : 3859
E-mail : aphaporn.ji@wu.ac.th

นางสาวพัฐชญาณ์ แซ่โง้ว

Miss Patchaya Saengow

บทบาทหน้าที่

1.บริหารจัดการโรงแรมเรือนวลัย

โทรศัพท์ : 0-7567-3859
เบอร์ติดต่อภายใน : 3859
E-mail : patchaya.sa@wu.ac.th

นางสาวสิรินาถ สรรพบพิตร

Miss Sirinat Sanpabopit

บทบาทหน้าที่

1.งานจัดซื้อจัดจ้าง

โทรศัพท์ : 0-7567-3860
เบอร์ติดต่อภายใน : 3860
E-mail : sirinat.sa@wu.ac.th

นางสาวศิรภัสสร บุญผาสุข

Miss Siraphatsorn Boonphasuk

บทบาทหน้าที่

1.งานโครงการร่วมทุน

โทรศัพท์ : 0-7567-3852
เบอร์ติดต่อภายใน : 3852
E-mail : siraphatsorn.bo@wu.ac.th

นางสาวจันทร์จิรา ฟุ้งเฟื่อง

Miss Janjira Fungfuang

บทบาทหน้าที่

1.งานธุรการและสารบรรณ

โทรศัพท์ : 0-7567-3860
เบอร์ติดต่อภายใน : 3860
E-mail : janjira.fu@wu.ac.th

นางสาวสุจิตรา รูปโอ

Miss Sujittra Roop-o

บทบาทหน้าที่

1.พนักงานต้อนรับและบริการ(เรือนวลัย)

โทรศัพท์ : 0-7552-3005
เบอร์ติดต่อภายใน : 6101
E-mail : sujittra.ro@wu.ac.th

นางสาววลัยลักษณ์ บุญญาธิการ

Miss Walailuk Boonyatikan

บทบาทหน้าที่

1.พนักงานต้อนรับและบริการ(เรือนวลัย)

โทรศัพท์ : 0-7552-3005
เบอร์ติดต่อภายใน : 6101
E-mail : walailuk.bo@wu.ac.th

นางอาภรณ์ สมศักดิ์

Mrs. Arpon Somsak

บทบาทหน้าที่

1.พนักงานทำความสะอาดและดูแลห้องพัก

โทรศัพท์ : 0-7552-3005
เบอร์ติดต่อภายใน : 6101
E-mail : sarpon@wu.ac.th

นางอุไร อินทะสา

Mrs. Urai Inthasa

บทบาทหน้าที่

1.พนักงานทำความสะอาดและดูแลห้องพัก

โทรศัพท์ : 0-7552-3005
เบอร์ติดต่อภายใน : 6101
E-mail : iurai@wu.ac.th

นางสาวศศิกร สุทธิรักษ์

Miss Sasikorn Suttirak

บทบาทหน้าที่

1.พนักงานบริการทั่วไป(โรงแรมเรือนวลัย)

โทรศัพท์ : 0-7552-3005
เบอร์ติดต่อภายใน : 6101
E-mail : sasikorn.su@wu.ac.th

นางณัชธัญนพ สุขใส

Mrs. Nattanyanop Thongpong

บทบาทหน้าที่

1.งานหอพัก

2.งานบริหารจัดการและดูแลโรงอาหาร

โทรศัพท์ : 0-7567-3185 , 0-7567-3186
เบอร์ติดต่อภายใน : 3185 , 3186
E-mail : snattany@wu.ac.th

นางวิลาสินี รัตนะ

Mrs. Wilasinee Rattana

บทบาทหน้าที่

1.งานบริการสุขภาพ

โทรศัพท์ : 0-7567-3185 , 0-7567-3186
เบอร์ติดต่อภายใน : 3185 , 3186
E-mail : awilasin@wu.ac.th

นางสาววิลาวรรณ ปักสง

Miss Wilawan Paksong

บทบาทหน้าที่

1.งานหอพัก

โทรศัพท์ : 0-7567-3185 , 0-7567-3186
เบอร์ติดต่อภายใน : 3185 , 3186
E-mail : wilawan.pk@wu.ac.th

นายพงศ์นรินทร์ บิลมาศ

Mr. Phongnarin Billamas

บทบาทหน้าที่

1.งานการเงินนักศึกษา

โทรศัพท์ : 0-7567-3185 , 0-7567-3186
เบอร์ติดต่อภายใน : 3185 , 3186
E-mail : phongnarin.bi@wu.ac.th

นายวิเชษฐ์ สาระพัตร

Mr. Wichet Sarapat

บทบาทหน้าที่

1.งานซ่อมบำรุง

โทรศัพท์ : 0-7567-3185 , 0-7567-3186
เบอร์ติดต่อภายใน : 3185 , 3186
E-mail : wichet.sa@wu.ac.th

นางสาวสรารัตน์ บำรุงธรรม

Miss Sararat Bamrungtham

บทบาทหน้าที่

1.พนักงานบริการทั่วไป(ขายคูปอง)

โทรศัพท์ : 0-7567-3185 , 0-7567-3186
เบอร์ติดต่อภายใน : 3185 , 3186
E-mail : sararat.ba@wu.ac.th

นายสมปอง เรืองประเสริฐ

Mr. Sompong Rungprasrit

บทบาทหน้าที่

1.งานการเงิน

โทรศัพท์ : 0-7567-3651 , 0-7567-3650
เบอร์ติดต่อภายใน : 3651 , 3650
E-mail : rsompong@wu.ac.th

นางสาวปิยะนุช เรืองแก้ว

Miss Piyanuch Rueangkaew

บทบาทหน้าที่

1.งานธุรการ

โทรศัพท์ : 0-7567-3649 , 0-7567-3650
เบอร์ติดต่อภายใน : 3649 , 3650
E-mail : piyanuch.ru@wu.ac.th

นางสาวสิริวรรณ อภัยกาวี

Miss Siriwan Apikavee

บทบาทหน้าที่

1.งานการตลาด

โทรศัพท์ : 0-7567-3648 , 0-7567-3650
เบอร์ติดต่อภายใน : 3648 , 3650
E-mail : siriwan.ai@wu.ac.th

นางสาวพัทธ์ธีรา พละบุญ

Miss Patteera Palaboon

บทบาทหน้าที่

1.งานการตลาด

โทรศัพท์ : 0-7567-3650 , 0-7567-3651
เบอร์ติดต่อภายใน : 3650 , 3651
E-mail : patteera.pl@wu.ac.th

นางสาวนิภา สุทธิบูลย์

Miss Nipa Sudthiboon

บทบาทหน้าที่

1.พนักงานขายและบริการลูกค้า

โทรศัพท์ : 0-7567-3650 , 0-7567-3651
เบอร์ติดต่อภายใน : 3650 , 3651
E-mail : nipa.su@wu.ac.th

นางสาวศศิวิมล หนูทรัพย์

Miss Sasiwimon Nootuab

บทบาทหน้าที่

1.พนักงานขายและบริการลูกค้า

โทรศัพท์ : 0-7567-3650 , 0-7567-3651
เบอร์ติดต่อภายใน : 3650 , 3651
E-mail : sasiwimon.no@wu.ac.th