ผลการประเมิน 5ส ปี2562

Comment จากการตรวจประเมิน 5ส ครั้งที่1/2562
1.ผังโครงสร้างองค์กรต้องแยกฝ่ายให้ชัดเจน
2.ภาพกิจกรรมต้องระบุวันที่ให้ชัดเจน
3.ระบุ Comment ตอนตรวจประเมิน5ส และระบุการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง
4.คำว่า self audit เขียนผิด และรายการซ้ำกับปี62
การปรับเปลี่ยนแปลงจาก Comment การตรวจประเมิน 5ส ครั้งที่1
1.ผังโครงสร้างองค์กรแยกเป็นฝ่ายชัดเจน
2.ภาพกิจกรรมระบุวันที่ชัดเจน
3.ระบุ Comment ตอนตรวจประเมิน5ส และระบุการปรับเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้ว
4.คำว่า self audit ที่เขียนผิดแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และรายการที่ซ้ำกับปี62 แก้ไขเรียบร้อยแล้ว