รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ศูนย์หนังสือฯ

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานขายและบริการ (ฝ่ายศูนย์หนังสือฯ) สังกัดศูนย์บริหารทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วย การบริหาร งานบุคคล พ.ศ.2535

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. / ม.6 หรือเทียบเท่า
– มีทักษะในการสื่อสารดีมนุษย์สัมพันธ์ดีรักงานบริการ บุคลิกภาพดี
– มีความสามารถในการขายและแนะนำสินค้า
– มีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ Word Excel Power point
– สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้และมีใบอนุญาตการขับขี่
– สามารถปฏิบัติงานตามวันและเวลาที่ศูนย์หนังสือฯ กำหนดได้

3. ภาระงานของตำแหน่งงานขายและบริการลูกค้า

3.1 ปฏิบัติงานขายและบริการสินค้า (แคชเชียร์)
3.2 ปิดการขายประจำวัน
3.3 จัดเตรียมความพร้อมของสินค้าและอุปกรณ์ในการขายประจำวัน
3.4 บริหารสินค้าหมวด เครื่องเขียนกิ๊ฟช็อป หนังสือ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ของที่ระลึก ฯลฯ
3.5 บริการให้คำแนะนำ/คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
3.6 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

4. คุณสมบัติอื่น ๆ

4.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน ภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
4.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
4.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจในการทำงาน และยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการ
ทำงานเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

5. อัตราค่าจ้าง รายวันๆ ละ 310 บาท

6. ระยะเวลาการจ้าง จ้างแบบเต็มเวลา ปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 6วัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. หยุด 1 วัน / สัปดาห์ และวันนักขัตฤกษ์

7. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

7.1 สวัสดิการเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
7.2 สิทธิประโยชน์ทดแทนเป็นไปตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542

8. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร

8.1 ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวตามแบบของมหาวิทยาลัย โดยขอรับได้ที่ศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์
0 7567 3650 โทรสาร 0 7567 3652 หรือสามารถ Download ใบสมัครได้ที่
http://dp2.wu.ac.th/form.html

8.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี

8.3 สำเนาใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ / วุฒิ ม.6 และสำเนาใบแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ
(ถ้ามี)

8.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญ
ประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ

8.5 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

8.6 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ

8.7 สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูก
ต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสาร และ
หลัก ฐานการสมัครอื่นๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตาม
ที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้น ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้า
รับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงานหรือลูกจ้างชั่วคราว

9. การสมัคร

ผู้ประสงค์สมัครยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารเรียมรวม 5 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. (เฉพาะวันและเวลาราชการ เว้นวันหยุดราชการ)

10. การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ วุฒิการศึกษาและหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครกำหนดหรือไม่
ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และหรืออาจทดสอบอื่น ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

11. กำหนดการสอบและการประกาศผลการคัดเลือก

– กำหนดการสอบสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

12. เงื่อนไขอื่นๆ

– ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
– ผู้ผ่านการสรรหาคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานจะต้องทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา 3 เดือน หรือตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด
– กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งนี้จะต้องมีผู้ทำสัญญาค้ำประกันการจ้างงานตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
– ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535
– ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี “สำรอง” ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัว ผู้ผ่านการคัดเลือก “ตัวจริง” แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม

– มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้
– การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัย ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานของมหาวิทยาลัย