หน้าที่ความรับผิดชอบ

managing hospitality assets

การบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คือ

ต้องใช้ประโยชน์จากการใช้พื้นที่ ที่มีจำนวนมากให้คุ้มค่า โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อม แหล่งทำรายได้
โดยกระบวนการทำงานต้องมีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
ในการประสานหรือติดต่อภาคเอกชน ต้องยึดเรื่องความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากที่สุด และคำนึงถึง
ความถูกต้องเหมาะสมเป็นสำคัญ