Home / แผนผังความรับผิดชอบพื้นที่

แผนผังความรับผิดชอบพื้นที่

พื้นที่1 ห้องสำนักงานฝ่ายบริหารงานทั่วไปและธุรการ

พื้นที่ 2 ฝ่ายโรงแรมและนันทนาการ

พื้นที่ 3 ฝ่ายสถานกีฬาและสุขภาพ