Breaking News

รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เรียน ผู้ประกอบการร้านอาหาร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 (ในวันและเวลาราชการ) ประเภทร้านอาหารที่รับสมัคร จำนวน 6 ร้าน ได้แก่
1.ร้านอาหารภายในโรงอาหาร 1 จำนวน 2 ร้าน (ประเภทอาหารมังสวิรัติ และอาหารสำเร็จรูปปิ้ง-ย่าง-ทอด)
2.ร้านอาหารภายในโรงอาหาร 4 จำนวน 2 ร้าน (ประเภทอาหารมุสลิม และอาหารเช้า)
3.ร้านอาหารภายในศูนย์อาหารกลางคืน (โซน C) จำนวน 2 ร้าน (ประเภทอาหารว่างและหรืออาหารสำเร็จรูปปิ้ง-ย่าง-ทอด)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.ต้องมีประสบการณ์ในการจำหน่ายอาหารหรือการให้บริการตามประเภทของร้านที่สมัคร
2.ต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าประกอบการกับทางราชการหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ
3.ต้องไม่เป็นผู้ประกอบการที่ทำสัญญาการให้บริการร้านค้าร้านอาหารกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อยู่ก่อนแล้ว

หลักฐานในการยื่นสมัคร (ต้องเป็นของผู้ประกอบการที่ยื่นสมัคร)
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3.ใบคำร้องขอเข้าประกอบการ 1 ชุด
4.สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) 1 ฉบับ
5.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทและสำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) 1 ฉบับ
6.หนังสือมอบอำนาจต้องปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้ประกอบการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบคำร้องแทน 1 ฉบับ
เอกสารทุกฉบับจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง และให้ใส่ซองปิดผนึกจ่าหน้าซองถึง “ประธานคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินการใช้ประโยชน์ในที่ดินและพื้นที่อาคาร” วงเล็บมุมบนซองว่า “ใบคำร้องขอเข้าประกอบการจำหน่ายสินค้าและบริการ” โดยนำเอกสารสมัครมายื่นภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 (ในวันและเวลาราชการ) ณ ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หมายเหตุ : ผู้ประกอบการจะต้องจัดเตรียมตัวอย่างอาหารพร้อมภาชนะสำหรับใส่อาหาร ที่จะใช้บริการและจำหน่าย อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 15/5 ชั้น 2 อาคารบริหาร (เป็นวันพิจารณาคัดเลือก) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ (075) 673852 หรือ 089-8965165 (คุณณัชธัญนพ)
รายละเอียด และใบสมัคร

About am2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *