ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของร้านค้าต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ

Property Management Center Go to the area to check the availability of various stores. inside Walailak University

On Thursday, June 9, 2022, Ms. Chutimakorn Cholsakorn, […]

Property Management Center Go to the area to check the availability of various stores. inside Walailak University Read More »