ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวพื้นที่ธุรกิจ

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน

งานธุรการ

งานธุรการ มีหน้าที่ ดังนี้

1. งานเอกสารงานประชุม
2. งานสารบรรณ
3. งานสนับสนุนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
4. งานลงตรวจร้านค้าร้านอาหารเบื้องต้น
5. งานจัดซื้อจัดจ้าง