งานธุรการ

งานธุรการ มีหน้าที่ ดังนี้

1. งานเอกสารงานประชุม
2. งานสารบรรณ
3. งานสนับสนุนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
4. งานลงตรวจร้านค้าร้านอาหารเบื้องต้น
5. งานจัดซื้อจัดจ้าง