งานนิติกรและทรัพย์สินทางปัญญา

งานนิติกรและทรัพย์สินทางปัญญา มีหน้าที่ดังนี้
1. งานจัดทำสัญญา
2. งานด้านกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัย
3. งานติดตาม/เร่งรัดหนี้สิน
4. รวบรวมผลงานทางวิชาการและจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
5. ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาเป็นตัวเงิน