งานพัฒนาการลงทุนและสินทรัพย์หมุนเวียน

งานพัฒนาการลงทุนและสินทรัพย์หมุนเวียน มีหน้าที่ ดังนี้

1. งานจัดการลงทุนในหุ้นทุน หุ้นกู้ พันธบัตร
2. การสรรหาผู้ประกอบการเพื่อร่วมทุนในธุรกิจขนาดใหญ่