งานพัฒนาธุรกิจและอสังหาริมทรัพย์

งานพัฒนาธุรกิจและอสังหาริมทรัพย์ มีหน้าที่ ดังนี้

1. คัดเลือก/จัดหาร้านค้า ร้านอาหาร
2. กำกับ/ควบคุมดูแลสถานประกอบการทั้งหมดให้เป็นไปตาม TOR
3. ดูแลกำหนดพื้นที่และจัดเก็บค่าเช่า การตั้งบูธชั่วคราว