Home / 5ส / ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

วงเวียน2

งานบริหารทรัพย์สิน
อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา
จ.นครศรีธรรมราช 80161
โทรศัพท์ 075-67-3859
โทรสาร 075-67-3719