ติดต่อเรา

วงเวียน2

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน
อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา
จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์ 075-673-859,075-673-860,075-673-852
โทรสาร 075-673-846