Green Hotel (โรงแรมสีเขียว)

1.Green Hotel (โรงแรมสีเขียว)

          เรือนวลัย เป็นสถานบริการห้องพักที่มีการดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลภาวะ ไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียหรือขยะที่เกิดขึ้นทุกวัน ดังนั้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสีเขียว จึงเข้าร่วมโครงการฯ โรงแรมสีเขียว ซึ่งได้ดำเนินการบางส่วนตั้งแต่ เดือน มกราคม 2562 ที่ผ่านมา 
          1.
การปิดป้ายขอความร่วมมือผู้เข้าพักเปิดเครื่องปรับอากาศ 25 องศาเซลเซียส
          2.
การปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน เพื่อประหยัดพลังงาน
          3.
การเปลี่ยนกล่องกระดาษทิชชูมาใช้แบบเติม refill 
          4.
การเปลี่ยนครีมอาบน้ำ แชมพู ครีมนวด เป็นแบบเติม refill
          5.
การคัดแยกขยะ เพื่อสะดวกต่อการนำไปกำจัด