Setting and Infrastructure(ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน)

1.สถานที่ตั้ง

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ตั้งอยู่ ณ อาคารบริหาร ชั้น 2   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ 80160

2.พื้นที่สีเขียว

1.ปลูกพืชผักสวนครัว

2.โครงสร้างองค์กร