ศูนย์บริหารทรัพย์สิน

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ที่ตั้ง : อาคารสหกิจศึกษา ชั้น 1 (ฝั่งตรงข้ามโรงอาหาร4)
เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160