ประวัติความเป็นมา ศูนย์บริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ก่อตั้งในปี 2535 แต่วิสัยทัศน์เริ่มแจ้งเสร็จในปี 2540 และเริ่มดำเนินการรุ่นแรกในปี 2541 โดยมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐบาล ที่มีรูปแบบการบริหารจัดการในระบบมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ซึ่งจัดการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ แต่ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด คือ นครศรีธรรมราช จึงได้มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัยในรูปแบบ Residential University ที่มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการแบบครบวงจร รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ครบครัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนด้านคุณภาพชีวิตให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีบริการร้านค้า ร้านอาหารและสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารจัดการสินทรัพย์ ร้านค้า และพื้นที่เช่าต่าง ๆ ตลอดจนการลงทุนหรือการร่วมทุนกับภาคเอกชน จึงมีแผนในการจัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการทรัพย์สินและมีการออกระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารหน่วยวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2559 ขึ้น และในปี พ.ศ. 2560 วันที่ 11 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งหน่วยงานในนาม “ศูนย์บริหารทรัพย์สิน” ขึ้นเป็นหน่วยงานวิสาหกิจ ภายใต้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อดำเนินการตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการและความสามารถในการแข่งขัน โดยศูนย์บริหารทรัพย์สินมีการดำเนินงานเพื่อบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้เกิดรายได้และประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย รวมถึงสร้างความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัยในระยะยาว