ร้านอาหาร

ข้อมูลการให้บริการจำหน่ายอาหารศูนย์อาหาร มี 2 สถานที่
1.โรงอาหาร 1 อาคารกิจกรรม เปิดให้บริการ 19 ร้าน
2.ศูนย์อาหารช่อประดู่ เปิดให้บริการ 78 ร้าน

ผังพื้นที่โรงอาหาร

ศูนย์อาหารช่อประดู่  มีร้านอาหารเปิดให้บริการรวม 78 ร้าน ได้จัดแบ่งโซนดังนี้
1.ร้านอาหารโซนB มีจำนวนร้าน รวม 14 ร้าน
2.ถัดไปด้านบนร้านอาหารโซนD มีจำนวนร้าน รวม 16 ร้าน
3.ร้านอาหาร ด้านล่างบริเวณถงกลาง โซนE มีจำนวนร้าน 28 ร้าน
4.ร้านอาหารตรงบริเวณโถงกลาง เป็นประเภท ซุ้มอาหาร มีจำนวน 8 ร้าน
5.ร้านอาหารตรงลานม้าหินด้านนอกอาคาร ร้านอาหารชุมชน มีจำนวน 12 ร้าน

การตรวจประเมินสุขภิบาลอาหาร ทางกายภาพ เบื้องต้น

การตรวจประเมินสุขภิบาลอาหาร ทางกายภาพ เบื้องต้น

การตรวจมาตรฐานทางชีวภาพด้วยน้ำยาตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มขั้นต้น (SI-2)โดยชุดทดสอบการปนเปื้อน. โคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร ภาชนะและมือผู้สัมผัสอาหารตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย

การตรวจมาตรฐานทางชีวภาพด้วยน้ำยาตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มขั้นต้น1
การตรวจมาตรฐานทางชีวภาพด้วยน้ำยาตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มขั้นต้น2

ในการบริหารจัดการร้านค้าร้านอาหารให้บริการจำหน่ายอาหาร ศูนย์บริหารทรัพย์สิน มีพื้นที่ให้บริการอยู่ 2 แห่ง ประกอบด้วยพื้นที่ดังนี้
1. ศูนย์อาหารช่อประดู่ ตั้งอยู่ บริเวณภายในเขตหอพักนักศึกษา ใกล้ แฟมมิลี่มมาร์ท และ หอพักลักษณานิเวศ11 เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00น. – 20.00 น. และเปิดให้บริการช่วงเวลาที่จัดสรรพิเศษเช่นช่วงถือศีลอด(เดือนรอมฎอน)
2.โรงอาหารกิจกรรม ตั้งอยู่ บริเวณโซนหน้าหอพัก ใกล้ 7-11 เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00น. – 14.00 น. (หยุดให้บริการช่วงวันหยุดราชการ)

ช่อประดู่S03-1
ช่อประดู่S02-1
ช่อประดู่S01-1

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ มีนโยบายให้ความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษาให้สามารถใช้ชีวิตเรียนรู้อยู่อาศัยอย่างมีความสุขในเมืองมหาวิทยาลัย มีการจัดบริการทุกอย่างให้แก่นักศึกษาได้รับบริการอย่างดีที่สุด ซึ่งศูนย์อาหารช่อประดู่ถือเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับนักศึกษา ที่ผ่านมาสถานที่แห่งนี้อาจจะดูคับแคบไป ทางมหาวิทยาลัยจึงได้มีการปรับปรุงและขยายเพื่อให้มีความเพียงพอ และควบคุมในเรื่องมาตรฐานด้านคุณภาพอาหาร ความสะอาด ความปลอดภัย และความสะดวกสบาย ที่เอื้ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป โดยส่งเสริมลดการใช้โฟมและถุงพลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะ ภายใต้แคมเปญรักษ์โลก นอกจากนี้ยังช่วยเหลือให้ชาวชุมชนได้เข้ามาเปิดร้านขายสินค้าในพื้นที่ดังกล่าวได้อีกด้วย

ลักษณะพื้นที่ให้บริการภายในศูนย์อาหารช่อประดู่ว่า มีการบริหารจัดการเป็นลักษณะร้านอาหารที่มีความหลากหลายมากกว่า 78 ร้าน ลักษณะเป็นร้านค้าสะดวกซื้อ ร้านที่เน้นสินค้าเกี่ยวกับการเรียนการสอน และเป็นพื้นที่ในเขตหอพัก ทำให้นักศึกษามีความสะดวกมากยิ่งขึ้น สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย หรือปั่นจักรยาน รวมทั้งเดินมายังศูนย์อาหารช่อประดู่ ภายใต้การบริหารจัดการของศูนย์บริหารทรัพย์สิน มีความพร้อมในการเปิดให้บริการร้านค้า ร้านอาหารที่เป็นไปตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร มีความทันสมัยเน้นการดูแล สุขภาพอนามัย และสุขลักษณะที่ดีของนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป