วิสัยทัศน์ 

“ศูนย์บริหารทรัพย์สินเป็นหน่วยงานที่สร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”

พันธกิจ

1) มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกและพื้นที่บริการที่สอดคล้องกับความต้องการและวิถีชีวิตของทุกภาคส่วนภายใต้การเป็นเมืองมหาวิทยาลัย

2) มุ่งเน้นในการควบคุมคุณภาพการให้บริการของคู่ค้าให้มีความปลอดภัย มีสุขอนามัยและได้มาตรฐานโภชนาการภายใต้ราคาที่เหมาะสม

3) มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะและขีดความสามารถสมัยใหม่ มีคุณธรรม และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

4) ประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลและแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในการให้บริการกับผู้รับบริการเพื่อร่วมสร้างสังคมยุคใหม่ที่ทันสมัยและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดโดยยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้กับผู้ที่มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย