อธิการบดี มวล. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ผู้อำนวยการและบุคลากรศูนย์บริหารทรัพย์สิน ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ( วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ) ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน “โครงการการร่วมทุนกับภาคเอกชนเพื่อจัดสร้างหอพักนักศึกษา” ของศูนย์บริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยลักษณ์
    )