Home / กิจกรรม 5ส / ผลการประเมิน 5ส

ผลการประเมิน 5ส

ผลการประเมิน 5ส 10 มิ.ย. ปี2562 

ผลคะแนน Self audit ของหน่วยงาน

________________________________________


Comment จากการตรวจประเมิน 5ส ครั้งที่1/2562

1.ผังโครงสร้างองค์กรต้องแยกฝ่ายให้ชัดเจน

2.ภาพกิจกรรมต้องระบุวันที่ให้ชัดเจน

3.ระบุ Comment ตอนตรวจประเมิน5ส และระบุการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง

4.คำว่า self audit เขียนผิด และรายการซ้ำกับปี62


การปรับเปลี่ยนแปลงจาก Comment การตรวจประเมิน 5ส ครั้งที่1

1.ผังโครงสร้างองค์กรแยกเป็นฝ่ายชัดเจน

2.ภาพกิจกรรมระบุวันที่ชัดเจน

3.ระบุ Comment ตอนตรวจประเมิน5ส และระบุการปรับเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้ว

4.คำว่า self audit ที่เขียนผิดแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และรายการที่ซ้ำกับปี62 แก้ไขเรียบร้อยแล้ว