5ส Gallery

ภาพก่อนทำกิจกรรม 5ส

โต๊ะทำงานก่อนทำกิจกรรม5ส
10 กรกฎาคม 2563

ภาพหลังทำกิจกรรม 5ส

โต๊ะทำงานหลังทำกิจกรรม 5ส
23 กรกฎาคม 2563
อุปกรณสำนักงานหลังทำกิจกรรม 5ส
23 กรกฎาคม 2563