5ส Gallery

ภาพก่อนทำกิจกรรม 5ส

โต๊ะทำงานก่อนทำกิจกรรม5ส
22 กรกฎาคม 2562

ภาพหลังทำกิจกรรม 5ส

โต๊ะทำงานหลังทำกิจกรรม 5ส
26 กรกฎาคม 2562
อุปกรณสำนักงานหลังทำกิจกรรม 5ส
26 กรกฎาคม 2562