Green CPM

โครงการสีเขียว ศูนย์บริหารทรัพย์สิน

             จากแผนยุทธศาสตร์ในด้านการเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุขนั้น ทางศูนย์บริหารทรัพย์สินได้จัดทำโครงการ “Walailak Go Green” โดยโครงการฯ นี้จะเป็นส่วนหนึ่งในตัวขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้กลายเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข ซึ่งประกอบไปด้วย 3 Green ดังนี้

Setting and Infrastructure

ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน

Energy and Climate Changes

พลังงาน และการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ

Waste

การจัดการขยะ

Water

น้ำ

Transportation

การขนส่ง

Education

การศึกษา