Home / Green CPM

Green CPM

โครงการสีเขียว ศูนย์บริหารทรัพย์สิน

             จากแผนยุทธศาสตร์ในด้านการเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุขนั้น ทางศูนย์บริหารทรัพย์สินได้จัดทำโครงการ “Walailak Go Green” โดยโครงการฯ นี้จะเป็นส่วนหนึ่งในตัวขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้กลายเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข ซึ่งประกอบไปด้วย 4 Green ดังนี้

          จากแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 7-10 ในด้านการเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข นั้น 
          ศูนย์บริหารทรัพย์สินจัดทำโครงการภายใต้นโยบาย “Walailak Go Green” หรือ มหาวิทยาลัยสีเขียว เพื่อให้นิสิตนักศึกษา บุคลากร รวมถึงบุคคลทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น การอนุรักษ์พลังงาน การแยกขยะ การงดใช้ถุงพลาสติก การใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ หรือการรณรงค์ให้รับบริการรถไฟฟ้า เพราะนอกจากลดอุบัติเหตุแล้วยังสามารถลดมลพิษได้อีกด้วย ซึ่งโครงการต่างๆดังกล่าวนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กลายเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข

Setting and Infrastructure

ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน

Energy and Climate Changes

พลังงาน และการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ

Waste

การจัดการขยะ

Water

น้ำ

Transportation

การขนส่ง

Education

การศึกษา