Green Product (ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)

2.Green Product (ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)

          Green Product (ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ              มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความแข็งแรง และสามารถย่อยสลายได้ในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งด้วยกระแสรักษ์โลกปัจจุบัน ผู้บริโภคให้ความสนใจผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเป็นจำนวนมาก ทางศูนย์หนังสือฯ จึงนำผลิตภัณฑ์กล่องข้าว(ปิ่นโต) ซึ่งทำมาจากฟางข้าวสาลีมาจำหน่าย พร้อมด้วยถุงผ้า และแก้วเยติ โดยจำหน่ายตั้งแต่เดือน มกราคม 2562 เป็นต้นมา