Janjira Fungfuang

ลงพื้นที่จุดติดตั้งจานดาวเทียมเพื่อการศึกษาและวิจัย

วันที่ 8 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน พร […]

ลงพื้นที่จุดติดตั้งจานดาวเทียมเพื่อการศึกษาและวิจัย Read More »

ศูนย์บริหารทรัพย์สินลงพื้นที่ ร่วมกับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลสเน็ตเวอร์ค จำกัด เพื่อสำรวจและวางโครงสร้างในการติดตั้ง WIFI ภายใน มวล.

วันอังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์บริหารทรัพย์สินได้

ศูนย์บริหารทรัพย์สินลงพื้นที่ ร่วมกับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลสเน็ตเวอร์ค จำกัด เพื่อสำรวจและวางโครงสร้างในการติดตั้ง WIFI ภายใน มวล. Read More »

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารทรัพย์สินลงพื้นที่ตรวจรับคืนพื้นที่เช่าจาก บริษัท นครทวดทองคอนกรีต จำกัด

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารทรัพย์สินลงพื้นที่ตรวจรับคืนพื้นที่เช่าจาก บริษัท นครทวดทองคอนกรีต จำกัด Read More »

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จำกัด (Double A) เข้าดำเนินการติดตั้งเครื่องพิมพ์เอกสารอัตโนมัติ

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จำกัด (Double A) เข้าดำเนินการติดตั้งเครื่องพิมพ์เอกสารอัตโนมัติ Read More »

เพิ่มเสารับ-ส่งสัญญาณโทรศัพท์ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

>>เพิ่มเสารับ-ส่งสัญญาณโทรศัพท์ภายในพื้นที่มหาวิท

เพิ่มเสารับ-ส่งสัญญาณโทรศัพท์ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร ม.เทคโนโลยีสุรนารี มาดูงานศูนย์บริหารทรัพย์สิน มวล.

อธิการบดี มวล. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพั

ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร ม.เทคโนโลยีสุรนารี มาดูงานศูนย์บริหารทรัพย์สิน มวล. Read More »

ลงพื้นที่ร่วมทุนในโครงการร้านอาหารริมน้ำ มวล.

นำโดยรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาและผู้อ

ลงพื้นที่ร่วมทุนในโครงการร้านอาหารริมน้ำ มวล. Read More »