งานที่ 2 ฟิตเนส

               ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญและใส่ใจกับการออกกำลังกายของนักศึกษาและบุคลากรทุกคน โดยยึดหลักสำคัญว่า “นักศึกษา บุคลากรและประชาชนคือครอบครัวของเรา” จึงได้จัดให้มีสถานที่ออกกำลังกายที่มีมาตรฐาน ขณะเดียวกัน ฟิตเนส คลับแห่งนี้ ยังมีเป้าหมายที่จะสร้างเป็นศูนย์ฟิตเนสที่ทันสมัย มีมาตรฐาน มีบริการการออกกำลังกายที่หลากหลายและอยู่ในชุมชนเมืองมหาวิทยาลัยแห่งนี้ และหวังว่าจะสร้างบรรยากาศการออกกำลังกายที่เพลิดเพลิน มีความสุข สุขภาพดีกันถ้วนหน้า ที่สำคัญขอฝากให้นักศึกษา บุคลากร รวมถึงบุคคลภายนอกรายรอบมหาวิทยาลัย หมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่ดีของตนเองด้วย

                ฟิตเนส คลับ และเซาว์น่า เป็นอีกหนึ่งภาระกิจภายใต้การจัดให้บริการของศูนย์บริหารทรัพย์สิน ซึ่งผู้บริหารให้ความสำคัญกับการออกกำลังที่หลากหลายรูปแบบ เหมาะสมกับผู้รับริการหลายๆกลุ่ม นอกจากเครื่องออกกำลังกายแล้วยังมีการจัดกิจกรรมโยคะ ให้กับกลุ่มที่สนใจการออกกำลังกายรูปแบบอื่นได้มีทางเลือกเพิ่มขึ้น