งานที่ 3 เมืองจราจร

เมืองจราจรจำลอง โดยโตโยต้า ถนนสีขาว เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนต้นแบบภาคใต้ ตั้งอยู่ที่ บริเวณอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยภายใต้การดูแลและให้บริการของศูนย์บริหารทรัพย์สิน
              เพื่อปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับกฎ วินัยจราจร และน้ำใจบนท้องถนนให้แก่เด็กและเยาวชน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงเป็นการขยายผลการเรียนรู้ไปสู่ครอบครัว และชุมชนใกล้เคียง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุบนท้องถนนให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน โดยโตโยต้าได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ ต้นแบบ  ครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาค คือ เขตกรุงเทพฯและภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้

กิจกรรมให้ความรู้ภายในเมืองจราจรจำลอง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 อุทยานการเรียนรู้ มีการจัดอบรมป้ายจราจรและเครื่องหมายจราจร เรียนรู้สัญญาณไฟจราจรสำหรับรถและคนข้ามถนน ขนาด สีของป้ายต่างๆ อุปกรณ์จราจรที่เห็นในชีวิตประจำวันและทำความเข้าใจกับกฎจราจรเบื้องต้น 
ส่วนที่ 2 จัดสร้างถนน โดยแบ่งเส้นทางจราจร ยึดหลักเดียวกับการจราจรพื้นฐาน พร้อมทั้งสร้างจุดแวะพักซึ่งเป็นโบราณสถานหรือสถานที่สำคัญในเขตภาคใต้ เช่น พระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร เจดีย์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร โลมาสีชมพูขนอม มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี นางเงือกหาดสมิหลา และการรณรงค์ใช้วงเวียนอย่างถูกต้องซึ่งเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมจะได้ฝึกในภาคปฏิบัติทั้งเป็นผู้ขับขี่จักรยานและเรียนรู้เป็นผู้ควบคุมกฎจราจรอีกด้วย  โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ เด็กและเยาวชนทั่วไป เน้นให้ความรู้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตภาคใต้  ชุมชนหรือประชาชนทั่วไป และหน่วยงานที่สนใจพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจทางด้านกฎจราจรที่ถูกต้อง

เพจ เมืองจราจรจำลองมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์