รับสมัครผู้จัดการระบบร้านค้า (Organizer) ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศเปิดรับสมัครผู้จัดการระบบร้านค้า (Organizer) ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครผู้จัดการระบบร้านค้าจำหน่ายสินค้า
แบบเบ็ดเสร็จ (Organizer) ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ บริเวณพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยการคัดเลือกคณะกรรมการจะพิจารณาจากประสบการณ์ รูปแบบการจัดการ สิทธิประโยชน์ และข้อเสนออื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งขอบเขตในการดำเนินการและความรับผิดชอบของผู้จัดการระบบร้านค้าจำหน่ายสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ (Organizer) มีดังต่อไปนี้

๑. ผู้สนใจจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดหาและบริหารจัดการผู้ประกอบการร้านค้าย่อยทั้งหมดที่ผู้สนใจจัดหามา โดยต้องจัดตั้งร้านค้าภายในบริเวณพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดเท่านั้น
๒. ผู้สนใจต้องจัดให้มีการจำหน่ายสินค้าตามประเภท ดังนี้
     ๒.๑ ประเภทร้านดอกไม้และของที่ระลึก โดยมีผู้ประกอบการร้านค้าย่อย ไม่น้อยกว่า ๑๕ ราย ซึ่งในจำนวนนี้จะต้องมีร้านค้าย่อยในจังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่น้อยกว่า ๗ ราย
     ๒.๒ ประเภทร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีผู้ประกอบการร้านค้าย่อยไม่น้อยกว่า ๓๐ ราย และต้องเป็นอาหารสำเร็จพร้อมบริโภค หากมีการปรุงหรือประกอบอาหารจะต้องไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ และไม่มีการชำแหละที่เกิดขยะและ/หรือกลิ่นคาวในบริเวณพื้นที่ขาย
     ๒.๓ ประเภทร้านค้าหรือบริการอื่น ๆ ที่ไม่เป็นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทและไม่ขัดหรือแย้งกับการจำหน่ายสินค้าและบริการหลักขอมหาวิทยาลัย
     ๒.๔ ทุกร้านค้าที่ผู้สนใจจัดหามาจะต้องแจ้งประเภทสินค้าและบริการ โดยระบุราคาในการจัดจำหน่ายพร้อมติดป้ายราคาจำหน่ายอย่างชัดเจน
     ๒.๕ ห้ามจำหน่ายลูกโป่ง ลูกโป่งอัดแก๊ส หรือสินค้าที่ไม่เหมาะสมภายในงาน
     ๒.๖ ห้ามจัดให้มีร้านบริการถ่ายภาพ หรือบริการอื่นใดที่ซ้ำซ้อนกับการให้บริการถ่ายภาพ เพื่อจัดทำเป็นของที่ระลึกในรูปแบบต่าง ๆ โดยเด็ดขาด เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยฯ จัดหามาบริการแล้ว
     ๒.๗ ห้ามทุกร้านค้าที่ผู้สนใจจัดหามาติดเครื่องหมาย โลโก้ หรือสัญลักษณ์ที่จัดทำเลียนแบบเป็นรูปตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในสินค้าหรือของที่ระลึกใด ๆ โดยเด็ดขาด

     ทั้งนี้ หากพบเห็นและ/หรือได้รับแจ้ง ผู้สนใจต้องเป็นผู้รับผิดชอบแจ้งให้ร้านค้ารายดังกล่าว ปฏิบัติตามความข้อ ๒.๗ ข้างต้นอย่างเคร่งครัด โดยหากพบว่ายังมีการฝ่าฝืนและ/หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยฯ จะถือว่าผู้สนใจไม่ปฏิบัติตามขอบเขตในการดำเนินการ มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิริบเงินประกันสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่มหาวิทยาลัยฯ เห็นสมควร

๓. ผู้สนใจจะต้องมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อสาธารณูปโภคตามจุดเชื่อมต่อที่มหาวิทยาลัยฯกำหนดและมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บขยะมูลฝอยอันเกิดจากการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ ตลอดจนทำความสะอาดพื้นที่ดังกล่าวให้เรียบร้อย และดำเนินการจ่ายชำระค่าสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าและบริการด้วย

     การสมัคร
     (๑) ผู้สนใจยื่นเอกสารข้อเสนอเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการ แผนการดำเนินการ ประสบการณ์(ถ้ามี) และข้อเสนอสิทธิประโยชน์ที่จะมอบให้แก่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไม่น้อยกว่า จำนวน ๕๕,๐๐๐ บาท ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
     (๒) ผู้สนใจต้องยื่นหลักประกันซอง จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินสดหรือโดยวิธีโอนเงิน ผ่านธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่บัญชี ๘๒๘-๑-๑๔๗๗๖-๘ หรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะออกใบเสร็จรับเงินตามแบบ และ/หรือข้อกำหนดระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ

     เอกสารจ่าหน้าซองปิดผนึกถึง “ประธานคณะกรรมการคัดเลือกผู้จัดการระบบร้านค้าจำหน่ายสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ (Organizer) ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕” และนำส่ง ณ สำนักงานศูนย์บริหารทรัพย์สิน อาคารสหกิจศึกษา ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. ซึ่งกำหนดเปิดซองคัดเลือกและสัมภาษณ์ผู้ยื่นข้อเสนอในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม
ศูนย์กิจการนานาชาติชั้น ๒ อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๕ – ๔๗๖๓๗๒,๐๗๕ – ๔๗๖๓๗๔ ในวันและเวลาราชการ

    ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะคืนหลักประกันซองให้ผู้ยื่นข้อเสนอภายใน ๑๕ วัน นับถัด
จากวันที่ได้รับการพิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือก มหาวิทยาลัยฯ จะนำหลักประกันซองไปเป็นหลักประกันสัญญา และจะคืนให้ต่อเมื่อผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญาแล้ว โดยการคืนหลักประกันซองและหลักประกันสัญญาไม่ว่ากรณีใด ๆจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

ประกาศ/ขอบเขตการดำเนินงาน  https://me-qr.com/26pEI1QV
ใบสมัคร  https://me-qr.com/N4Fe9p7E

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.